Skip to main content

Allmänna villkor

1. Tillämpning
Angivna villkor tillämpas mellan kund å ena sidan, och Goda Råd Bostadsjuridik Sverige AB (Goda Råd) å andra sidan. Dessa villkor gäller endast i den mån annat inte följer av tvingande lag.

2. Behandling av personuppgifter
Goda Råd behandlar personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Integritetspolicyn tillhandahålls i tryckt format till kund på begäran.

3. Arvodesdebitering, dröjsmålsränta och rättsskydd
För uppdrags utförande har Goda Råd rätt till skäligt arvode. Skälighetsbedömningen grundas, utöver nedlagd tid, på svårighetsgrad och komplexitet i de tillhandahållna tjänsterna. Arvode för rådgivning och tilläggstjänstbokning skett och betalning för rådgivning/tilläggstjänst erlagts. Goda Råd äger rätt att anmoda klienten att erlägga förskottsbetalning för täckande av arvode. Vid utebliven förskottsbetalning har Goda Råd rätt att avstå från utförande av uppdrag. Goda Råd äger vidare rätt att, som alternativ till förskottsbetalning, fakturera kund för utfört uppdrag. Fakturering kan också ske för bokat uppdrag som inte kunnat utföras på grund av omständighet på kunds sida.

För det fall att kund kan påvisa att giltig avbokning skett ska dock arvode inte utkrävas (se villkoren för avbokning här). 

På faktura från Goda Råd anges förfallodag. Vid för sen betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Goda Råd hanterar inte ansökning av rättsskyddsersättning. Kund rekommenderas dock att begära rättsskyddsersättning även för tjänster som utförts av Goda Råd för det fall att rättsskydd aktiveras i ärendet. Möjligheten till rättsskyddstäckning för Goda Råds tjänster bestäms utifrån villkoren för den enskilda rättsskyddsförsäkringen, och av praxis hos aktuell försäkringsgivare.

4. Handläggning och ångerrätt

Rådgivningen lämnas muntligen, per telefon eller videokonferens. Goda Råds juridiska tjänster tillhandahålls alltid av jurister med spetskompetens inom bostadsrelaterad juridik. Till grund för kompetensen ligger alltid genomförd juristutbildning med examen. Därtill kommer omfattande erfarenhet hos rådgivaren från praktisk tillämpning av aktuella rättsområden, och från processande i och utanför domstol. Goda Råds jurister följer också aktivt rättsutvecklingen. 

Hur eventuella avbrott i kommunikationen hanteras, kan du läsa om i vår FAQ. 

Ångerrätt gäller för bokade och betalda tjänster fram till 24 timmar före uppdragsstart.

5. Ris och ros
Goda Råd utvecklas, som alla andra företag, av feedback från kunder. Vi är därför tacksamma för de återkopplingar som lämnas till oss på feedback@godarad.se

Vår förhoppning och vårt mål är att alltid uppnå klientnöjdhet. För det fall att missnöje ändå skulle föreligga med uppdragets utförande, debiteringen, eller av annat skäl, ska meddelande skickas till ovan nämnda mejladress.

Skulle missnöje kvarstå efter missnöjesanmälan till Goda Råd kan Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vara lämpligt forum för att pröva frågan. Goda Råd vill alltid följa såväl gällande praxis från ARN som eventuella beslut från ARN i enskilt ärende.

6. Ansvarsbegränsning
Goda Råd ansvarar för skada hos kund endast om skadan vållats av Goda Råd eller om Goda Råd varit försumliga vid uppdragets utförande. Ersättning lämnas maximalt med ett belopp motsvarande erhållet arvode inom det aktuella uppdraget.

7. Distansavtalslagen
Samtliga av Goda Råds tjänster faller under Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Vägledning genom Konsumentverket gällande betydelsen av distansavtalslagens tillämplighet finner du här.